Podnikatelský záměr a investiční rozhodování


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 01.04.2023

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování   Jiří Fotr a Ivan Souček

Podnikatelé rozvíjení své společnosti na základě promyšlené strategie. Na jejím základě vznikají projekty, které tuto strategii uskutečňují. Projekty, resp. podnikatelské záměry či plány představují nejen významný nástroj pro řízení podniku, ale také důležitý podklad, který by měl přesvědčit potenciální investory o výhodnosti projektu a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování.

Investiční rozhodování provádí samozřejmě investoři, ale také samotné firmy. Čím rozsáhlejší projekty jsou, tím větší dopady mohou mít na firmu a její okolí. Je tedy jasné, že pro realizaci projektu je primární, aby společnost tuto iniciativu přijala a začala podporovat v rámci vlastních strategických cílů,  které jsou neodmyslitelně spjaty s finančními cíli. Firma by se totiž měla snažit dosáhnout určité míry zisku a rentability k tomu, aby se hodnota firmy nadále zvyšovala.

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů se má opírat o hlavní složky firemní strategie, které jsou:


Většina těchto prvků představuje interní faktory, ale firma musí samozřejmě zohledňovat i ty externí, které představují rizika a nejistoty.


Fáze života projektu

Projekt je na začátku v předinvestiční fázi, která je pravděpodobně tou nejdůležitější fází, jelikož se úspěch projektu opírá o tzv. feasibility study, která shromažďuje technologicko-ekonomické informace napovídající o dosažitelnosti úspěchu v projektu.

V této fázi dochází k identifikaci podnikatelské příležitosti, předběžnému výběru projektu a jeho přípravě, zahrnující analýzu různých variant, a v neposlední řadě také hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí.

Pro investiční fázi je typické, vytvoření právního, finančního a organizačního rámce pro realizaci projektu. Zajišťuje se zde financování projektu, vytváří se projektový tým, získávají se prostory pro realizaci projektu a uzavírají se příslušné smlouvy.

Provozní fáze je výsledkem důkladných příprav projektu. Z krátkodobého pohledu dochází k zahájení záběhového provozu, který se posléze přelévá do dlouhodobého měřítka na základě podnikové strategie. Poslední fází života projektu je ukončení provozu a likvidace.


Feasibility study

Cílem této studie je detailní zpracování technických, ekonomických, finančních, manažerských a dalších aspektů projektu. Autoři zdůrazňují, že je zásadně důležité porovnávat mezi sebou co nejvíce variant pro výběr té nejvýhodnější. Tato studie přináší všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení projektu, což ve výsledku rozhodne o jeho přijetí. Obsahem feasibility study by mělo býti:

V rámci tvorby marketingového výzkumu se analyzuje zejména poptávka, konkurence a potřeby a chování zákazníků. Dále je nutné stanovit cílový trh projektu včetně popisu jeho struktury a charakterizovat hlavní vlivy, které na trhu působí (typy produktů, cenová politika, struktura distribuce apod.). Analyzují se zákazníci a tržní konkurence, distribuční kanály, celkový obor a rovněž se stanovuje předpokládaný budoucí vývoj poptávky.

Strategie projektu se dá uchopit z několika úhlů pohledu..

  1. geografická strategie - stanovení relevantního trhu z geografického zaměření aktivit.
  2. strategie podílu na trhu - cost leadership (nízké náklady), diferenciace (odlišení výrobků), strategie tržního výklenku (niche) - důraz na omezenou skupinu zákazníků, produktů..
  3. strategie vazby výrobek-trh - penetratce (rozšíření podílu produktů do existujícího trhu), rozvoj produktů (novota na existujícím trhu), rozvoj trhů (produkty k novým zákazníkům), diverzifikace (nové výrobky na nových trzích).
  4. marketingová strategie - potlačení konkurence, tržní expanze.

K realizaci marketingové strategie je potřeba využít marketingového mixu, který stanovuje výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační politiku.

Plán realizace projektu se váže k realizační fázi projektu a měl by stanovit zejména jednotlivé úkoly, které je třeba zabezpečit, termíny, ve kterých je nutné zahájit a dokončit tyto aktivity. stanovit osoby odpovědné za realizaci aktivit, zahrnout přehled zdrojů a vysvětlit požadované výsledky. Navíc se do plánu realizace může zahrnout i vymezení závislostí mezi úkoly, nebo vymezení kritických aktivit, jimž je nutné věnovat zvýšenou pozornost.


Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti

Základem pro přijetí investičního rozhodnutí je posouzení výnosnosti projektu. K tomu se využívají ukazatele rentability nebo doba úhrady. Existují několik různých variant rentability (vlastní kapitál, celkový kapitál, dlouhodobě investovaný kapitál), nicméně ve všech případech se porovnává zisk projektu k vloženým prostředkům. Doba úhrady je doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů projektu. Doba úhrady se následně srovnává s mezní hodnotou útraty, jež se odvíjí od minulé zkušenosti obdobných investičních příležitostí. Pokud je tedy naše doba úhrady nižší než mezní hodnota, pak je výhodné tento projekt přijmout a realizovat. 


Podnikatelský záměr

Výsledek feasibility study a finanční plán firmy udávají základ pro tvorbu podnikatelského záměru, či plánu. Tento záměr má dvě hlavní funkce. Je to určitý vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení. Značný význam má ale i pro vnější uplatnění, kde se využívá k získání poskytovatelů kapitálu na svou stranu. Takovýto záměr by měl obsahovat tzv. realizační resumé, charakteristiku firmy a jejich cílů, organizaci řízení a manažerský tým, přehled základních výsledků a závěrů feasibility study, shrnutí a závěry, případně i přílohy.

Realizační resumé by mělo obsahovat základní informace o společnosti, charakteristiku produktů a služeb, popis trhů kde se firma chce uplatnit a jejích distribučních cest. Součástí by měly být také dlouhodobé strategické cíle, zhodnocení manažerských zkušeností a klíčových pracovníků firmy a samozřejmě i finanční aspekty zahrnující odhady zisku, velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro poskytovatele kapitálu.


ATP

Jsem toho názoru, že i když nejsem největším zastáncem waterfallově řízených projektů, je nutné znát základy a klasické přístupy k přijímání a vyhodnocování projektů. Tento zdroj mi dal nový postoj pro zpracování podnikatelského plánu a obeznámil mě s nejzásadnějšími částmi projektových dokumentů, ze kterých pro mě byla nejpřínosnější feasibility study a obecný podnikatelský záměr, jenž dále využívám ve své bakalářské práci.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: