17 zákonů týmové práce


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 28.05.2023

The 17 indisputable Laws of Teamwork   John C. Maxwell

Proč jsem si knihu vybrala?

Na knihu jako takovou jsem se chtěla podívat už delší dobu. Díky zkouškám jsem to však uskutečnila rychleji.


Co si z knihy odnáším?

1.    The Law Of Significance

,, One is too small a number to achieve greatness.“

Klíčovým aspektem pro týmový úspěch je především přítomnost a zapojení každého člena týmu. V knize je popisováno přijmutí odpovědnosti každého člena za své úkoly a jeho přispívání svými dovednostmi a schopnostmi k dosažení společných cílů.

Týmový úspěch není na místě, pokud se jednotlivý členové týmu nedokáží přenést přes své vlastní zájmy a postavit zájmy týmu na první místo. Vyžaduje to ochotu v naslouchání, spolupráci a respekt názorů a přístupů ostatních členů.

Zákon nevyhnutelnosti zdůrazňuje, že bez zapojení a oddanosti členů týmu se tým nemůže efektivně rozvíjet a dosahovat dlouhodobých úspěchů. Každý člen musí být týmu oddaný a angažovaný vůči společnému cíly a hodnotám.

V této fázi je nezbytné, aby každý přijal svou roli, přispíval k rozvoji a úspěchu celého týmu a zároveň pracoval a zdokonaloval se ve svém vlastním růstu.

Suma sumárum týmový úspěch závisí na kolektivním úsilí a spolupráci.

 

2.    The Law Of The Big Picture

,, An individual without a goal may end up anywhere. A group of individuals without a goal can go nowhere.“

Tým by měl mít jasně definovaný cíl a obraz toho, čeho všeho chce dosáhnout. Členové musí mít společnou vizi a porozumění jakým směrem se tým ubírá a jaký je jeho cíl.

Je důležité aby byl každý člen zahrnut do celkového obrazu. Každý by měl vědět jakou má roli a přínos pro dosažení společného cíle.

V týmu by mělo docházet k otevřené komunikaci a ke sdílení informací, aby měl každý přehled a věděl, jak jeho práce přispívá k dosažení společných cílů.

Bez společného cíle a směru by se mohl tým rozptýlit a členové se mohli zaměřovat na odlišné aspekty. Pokud je celkový obraz jasný pro všechny členy týmu, jsou si všichni vědomi svého přínosu a mohou se dohromady sjednoceně a koordinovaně pohybovat směrem k dosažení jejich cílů.

Suma sumárum tato kapitola podtrhuje důležitost cílů, vize a komunikace mezi členy týmu. Jedná se zde i o velkou připomínku, aby se na tyto témata nezapomínalo a aby se týmy zaměřily na jejich sdílení.


3.    The Law Of The Niche

,, All players have a place where they add the most value."

Zde se klade důraz na umístění každého člena na správné místo odpovídající jejich dovednostem a schopnostem.

Jak je nám zřejmé, každý člen týmu má své jedinečné schopnosti a je opravdu nezbytné, aby byl každý umístěn tak, aby je mohl nejvíce efektivně využít a nejlépe posunout celý tým k jeho úspěchům a cílům.

Pokud se tomu tak povede dochází k následné harmonii a synergii. Tým může dosáhnout větší a lepší produktivity a efektivity pokud je každý na svém místě a mohou plnit jak své role, tak spolupracovat a doplňovat se navzájem.

Suma sumárum tento zákon odkazuje na důležitost diverzity a schopnosti jí využít k lepšímu fungování. Je pravděpodobnější, že budou členové týmu motivováni a více se angažovat, když budou brány ohledy na jejich dovednosti a schopnosti, které budou moc zdokonalovat.

 

4.    The Law Of Mount Everest

,, As the challenges escalates, the need for teamwork elevates."

Autor tento zákon popisuje příkladem zdolávání nejvyšší hory světa. Při zdolávání tak vysoké hory je důležité, aby celý tým daných horolezců mezi sebou spolupracoval a vzájemně se podporoval.

Je zde velmi zmiňováno, že by každý člen týmu měl upřednostnit úspěch týmový před svým individuálním. Nejdůležitějším aspektem je vzájemná důvěra a respekt. Ochota vzájemně si pomáhat, sdílet mezi sebou informace a spolupracovat na dosažení společného cíle je klíčová.

Zákon upozorňuje, že je důležité, aby měl každý tým silné vedení v době zdolávání obtížných výzev. Lídr musí být schopen členy motivovat, podporovat a vést je.

Suma sumárum velkou podstatou celého zákona je opravdu nezbytné, aby se členové dokázali navzájem podporovat, spolupracovat a důvěřovat si. Tyto faktory jsou klíčové pro dosažení obtížných cílů. Týmy, které toto dokáží mají větší šanci na úspěch při čelení výzvám a dosahování vrcholů.


5.    The Law Of The Chain

,, The strenght of the team is impacted by its weakest link."

Tým je tak silný jako nejslabší článek v řetězu. Tento zákon ukazuje, že každý člen týmu je jako jeden článek v řetězu a každičký článek je nezbytně důležitý pro celé fungování a udržení výkonu.

Základními prvky jsou týmová spolupráce a koordinace. Pokud některý člen selže nebo nevykonává své povinnosti, může to mít velmi negativní dopad na výkonnost celého týmu. Každý člen musí být ochotný jak pomáhat ostatním, tak i pomoc přijímat.

Je zde důležité, aby každý člen pracoval na rozvoji svých vlastních dovedností a schopností. Každý člen by měl být ochoten neustále se učit novým věcem a růst, aby mohl přispívat týmovému úspěchu.

Suma sumárum je zde potřeba si uvědomit, že tým může být silný pouze tehdy, když se všichni členové podporují a jednají spolu s respektem.

 

6.    The Law Of The Catalyst

,, Winning teams have players who make thing happen."

O co se zde jedná? Tento zákon upozorňuje na fakt, že je nezbytné mít v každém týmu jedince, kteří mají schopnost a vášeň motivovat a hlavně vést ostatní k vyšším výkonům. Katalyzátory jsou ti, kteří dokáží přispět k růstu a rozvoji a vyvolávají pozitivní změny. Mají silný vliv na týmovou dynamiku.

Katalyzátoři jsou ti, kteří vytvářejí prostředí, ve kterém se ostatní členové týmu cítí podporováni a povzbuzováni. Jsou schopni rozvíjet a identifikovat talenty a dovednosti ostatních členů. Vytvářejí pro ně prostředí, ve kterém můžou efektivně fungovat a pracovat.

Suma sumárum katalyzátoři jsou důležitým prvkem úspěšného týmu. Jejich práce má výrazný vliv na týmový výkon a výsledky. Jsou klíčový pro dlouhodobý růst a úspěch týmu.

 

7.    The Law Of The Compass

,, Vision gives team members direction and confidence."

V tomto zákoně se jedná o imaginární kompas, který má ukazovat směr všem členům týmu. Ukazuje jim jak jejich smět, tak jejich hodnoty, které mají naplňovat. Všechny týmy by měly mít jasně definovanou vizi, poslání a hodnoty, díky kterým se můžou rozhodovat a následně činit.

Hodnoty a cíle by měly být sdíleny a chápány všemi členy týmu. Náš společný kompas by nám měl udávat jasný směr, i když zrovna budeme čelit výzvám či změnám.

Samo sebou nám slouží a pomáhá při rozhodování a prioritizaci. Členové díky němu mohou kompas využít jako vodítko při dosahování týmových dílů. Dalo by se říct, že nám kompas slouží jako morální a etický kodex.

Suma sumárum všechny týmy, které mají jasně stanovený kompas mají větší pravděpodobnost k dosažení výsledků. Poskytuje směr, sjednocuje celý tým a pomáhá vytvářet kulturu, ve které jsou sdílené hodnoty a cíle klíčové pro týmový růst a výkon.

 

8.    The Law Of The Bad Apple

,, Rotten attitudes ruin a team."

Zákon o shnilém jablku ukazuje, že i jeden jediný negativně smýšlející člen týmu může mít až zničující dopad na celek týmu. Shnilé jablko slouží jako metafora pro člověka, který je pro své okolí toxický, nespolehlivý a jednoduše nepřispívající do týmu.

Autor zdůrazňuje, že tým může mít sebelepší vizi a sebelepší členy, přítomnost jednoho shnilého jablka může velmi ovlivnit celou atmosféru a výsledky celého týmu. Tito jedinci můžou šířit negativitu, konflikty, nedůvěru a celkově zpomalovat celý chod týmu.

Tento zákon pojednává o důležitosti identifikace problému a jeho následnému řešení. Může to zahrnovat jak osobní jednání s daným jedincem, tak i v extrémních případech jeho vyhozením z týmu.

Důležitým pointem je za mě vytváření pozitivního týmového prostředí. Díky tomu můžeme následně minimalizovat shnilá jablka.

Suma sumárum všechny týmy by měly klást důraz na komunikaci, respekt a vzájemnou podporu. Může to vytvořit odolný tým, který bude schopen odolat negativním vlivům.

 

9.    The Law Of Countability

,, Teammates must be able to count on each other when it counts."

Týmový úspěch závisí na tom, jak se jednotlivý členové podílejí na plnění svých povinností a jakým způsobem se podílejí na dosahování společných cílů. Každý člen je zodpovědný za své činy a má povinnost náležitě pomáhat ostatním členům.

Dle autora vzájemná zodpovědnost znamená, že si jsou členové vědomi toho, že jejich jednání a rozhodnutí mají dopad na celý chod týmu. Vzájemná zodpovědnost zahrnuje i přijímání chyb za své činy a nedostatky, ale také sdílení úspěchů a následnou vzájemnou podporu.

Důležitým aspektem je, že vzájemná zodpovědnost přispívá k upevňování vztahů mezi členy týmu a posiluje jejich vzájemnou důvěru.

Suma sumárum vedení týmu by mělo vytvářet prostředí, ve kterém se členové cítí podporováni a motivováni k převzetí zodpovědnosti a k podpoře ostatních členů.


10. The Law Of The Price Tag

,, The team fails to reach its potential when it fails to pay the price."

Autor zde zdůrazňuje, že by měl být každý oceněn a uznán za své příspěvky a schopnosti. Vzájemné uznání a ocenění zpravidla podporuje vzájemnou motivaci a posiluje vztahy mezi členy týmu. Když člen vidí, jakým způsobem přispívá k týmovým cílům a je za to ceněný zvyšují se tím týmová pouta a samotný výkon.

Důležitou schopností je zde i rozeznávání nedostatků a následné poskytnutí podpory pro rozvoj všech členů.

Suma sumárum tento zákon připomíná, že každý člen má svou jedinečnou hodnotu a svůj střípek, který do týmu přináší. Ocenění a celková validace těchto schopností a činů posiluje jak týmovou dynamiku, tak i motivaci členů a posun výkonu. Všichni členové jsou důležití a svými činy přibližují celý tým k dosahování týmových cílů.


11. The Law Of The Scoreboard

,, The team can make adjustments when it knows where it stands."

Všechny týmy by měly mít jasnou představu o tom, jaké jsou jejich cíle a měly by být schopné měřit svůj pokrok a výkony. Tabule by měla sloužit k vizualizaci aktuálního stavu týmových výsledků a měla by pomoci k jejich dosažení.

Tabule by měla být transparentní a dostupná pro všechny členy. Tímto způsobem bude mít každý člen přehled o tom, jakým způsobem jejich individuální příspěvky a výkony ovlivňují celkový týmový výsledek.

Velmi důležitá je zde i komunikace ohledně výsledků a sdílení informací. Je klíčové aby byli členové pravidelně informování o pokroku a výsledcích, ať už pozitivních, tak i těch negativních.

Suma sumárum tabule slouží k motivaci členů, dosahování jejich cílů a k udržení chodu.


12. The Law Of The Bench

,, Great teams have great depth."

Zákon o střídačce ukazuje, že se ve skvělém týmu nevyskytuje pouze vzájemná spolupráce, ale také se členové vzájemně doplňují a střídají v různých úkolech a rolích. Týmy, které využívají střídání jsou daleko více schopni dosáhnout vyšší efektivity, flexibility a rozmanitosti výkonu.

Autor poukazuje na to, že střídání rolí a úkolů přináší mnoho výhod. Umožňuje členům například rozšířit své dovednosti a zkušenosti, protože mají mnoho příležitostí učit se od ostatních a převzít nové úkoly. Díky střídání se snižuje riziko vyhoření a únavy.

Velkou součástí je schopnost flexibilně reagovat na odlišné situace a využívat při tom mnoho perspektiv a zkušeností. Střídání umožňuje týmu využívat různorodých talentů a dovedností členů, ale zároveň i schopnost přizpůsobovat se různým výzvám a situacím.

Suma sumárum je důležité, aby se dbal důraz na obměňování rolí a střídání úkolů. Umožňuje to členům rozvoj jich samotných, snižuje riziko vyhoření a prokrastinace a dosahuje vysoké efektivity a flexibility.


13. The Law Of Identity

,, Shared values define the team."

Tento zákon pojednává o důležitosti jasné identity, kterou by měl každý tým mít. Měli by si být vědomi toho, kým jsou a kam směřují. Týmy s identitou mají sdílené hodnoty, přesvědčení, mentální modely a vize, které je spojují, sjednocují a hlavně motivují.

S tímto zákonem se velmi pojí jasně definovaná vize a cíl, kterou by měl mít každý tým jasně definovanou a pravidelně sdílenou.

Suma sumárum všechny silné týmy mají jasně definovanou identitu, hodnoty, vize a cíle. Díky tomu zůstává tým silně motivovaný, efektivní a produktivní.


14. The Law Of Communication

,, Interaction fuels action."

Tento zákon zdůrazňuje, že je velmi důležité být otevřený jasné a pravidelné komunikaci. Komunikace jako taková je základním nástrojem sdílení informací, vyjádření pocitů a myšlenek, nápadů a řešení jakýchkoliv problémů a konfliktů.

Autor zde zmiňuje, že je potřeba aktivně naslouchat, sdílet myšlenky bez strachu z odsouzení a respektovat pohledy a názory druhých. Komunikace jako taková by měla být správně transparentní, otevřená a měla by respektovat názory všech členů.

Velkou roli zde má i samotný lídr. Ten by měl vytvářet prostor pro komunikaci a zajistit, aby byly informace pravidelně sdíleny na správná místa a podporovat dialog mezi členy.

Suma sumárum komunikace je klíčovým prvkem. Otevřená a jasná komunikace umožňuje sdílet informace, vyřešit konflikty a udržovat jednotu v týmu.


15. The Law Of The Edge

,, The difference between two equally talented teams is leadership."

I velmi dobře poskládaný tým z těch nejtalentovanějších členů nikdy nebude efektivní a nebude se posouvat dál pokud nebude mít kvalitní vedení.

Úspěch zde závisí na daném lídrovi týmu. Důležitou součástí jeho role je schopnost porozumění jednotlivým členům a jejich přednostem. Lídr je ten, který využije své silné stránky, aby v klíčové situaci dovedl tým k vítězství.

Suma sumárum je důležité si uvědomit, že každý je důležitý. Lídr není ten jediný nejdůležitější, v rolích je důležité se střídat na základě našich dovedností a je důležité mezi sebou vzájemně spolupracovat a pomáhat si.

 

16. The Law Of High Morale

,, When youre winning, nothing hurts,"

Vysoká morálka vytváří prostředí respektu, motivace a důvěry, které jsou klíčové pro úspěch týmu.

Autor poukazuje na to, že se morálka projevuje ve vzájemném respektu a péči o ostatní členy. Členové si navzájem pomáhají, podporují se, pomáhají si a povzbuzují se. Jsou si vzájemnou motivací a společně dosahují společných cílů. Týmy s vysokou morálkou jsou schopní překonávat veškeré překážky a problémy, protože mají pevný základ důvěry a vzájemné spolupráce.

Lídr by měl pravidelně podporovat a povzbuzovat členy týmu, rozvíjet jejich silné stránky, jejich potenciál a posilovat jejich sebevědomí.

Jak může být vysoká morálka týmu prospěšná? Zvyšuje jak produktivitu, tak i výkonnost týmu. Zlepšuje spolupráci a komunikaci. Týmy jsou díky ní efektivnější, dokáží řešit problémy a dosahují dlouhodobého úspěchu.

Suma sumárum šstnáctý zákon připomíná, že silné týmy jsou založené na vysoké morálce, dlvěře a podpoře mezi členy.


17. The Law Of Dividends

,, Investing in the team compounds over time."

Autor poukazuje na to, že týmy, které pracují efektivně a dosahují výsledků mají tendenci získávat dividenty. Dividenty jsou odměnami, které tým a jeho členové získávají za svou práci a úsilí. Tyto odměny mohou být jak ve formě finanční, tak i jako povýšení, uznání veřejností nebo osobního růstu a rozvoje.

Tento zákon poukazuje na důležitost dávání členům vhodné odměny za jejich práci a výkony. Odměny tým motivují k dalšímu úsilí a další práci.

Uznání a ocenění by měly být přítomny po celou dobu pracovního procesu, aby se udržela motivace a zápal pro práci.

Dalším důležitým aspektem je to, že by se týmy měly věnovat nejen konečným výsledkům, ale i dané cestě k nim.

Suma sumárum odměny jsou důležité pro motivaci. 


Závěrem

Kniha mi přišla velmi přínosná. Ať už z hlediska teorie, tak i z hlediska uváděných příkladů. Řekla bych, že si díky této knize člověk dokáže velmi jednoduše uvědomit a osvojit dané zákony a porozumět o něco více práci v týmu.


Doporučuji každému kdo se zajímá o chod týmu, jak v týmu pracovat a jak se v práci v týmu zlepšit. Skvělá kniha na začátek studia.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Tony - 29.05.2023 - 22:49


Škoda ze jsi nepřidala i sebereflexi na zákony, ale jinak velmi solidní popisy jednotlivých zákonů

Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: